HOME > 공학연구원 >과학기술연구소

과학기술연구소

 

 

교수 / 

 

               제2공학관 25202A                                                                                  031.290.5263,5264,5266

 

 

본 연구소는 과학기술에 관한 학술연구 및 산업게의 생산기술과 관련하여 이론 및 응용에 관한 연구를 통하여 산업발전에 기여하고 과학벌전에 공헌함을 목적으로 한다.