HOME > 공학연구원 >기계기술연구소

기계기술연구소

 

 

 

이영제교수 / 기계공학부

 

               22313호실                                                                                                031.290.5265 / 7430

 

 

 
국내 산업계에서 지속적으로 증가하는 기계시스템 관련 산학연 협동연구에 대한 수요에 대응하고, 다양한 기계분야 연구력을 결집하여 연구의 시너지 효과를 내는 한편, 지속적 협력연구를 통해 미래연구분야에 대한 방향을 공동으로 모색함으로써, 국내 기계시스템 분야 연구와 고등인력 양성의 선도적 핵심 연구기관이 되고자 합니다.